Skip to content

Zasady montażu wodomierzy ogrodowych

ZASADY MONTAŻU WODOMIERZA OGRODOWEGO –
DLA USTALENIA ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby fizycznej lub osoby prawnej w następujących przypadkach:

    a) gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych,

    b) zużywania wody do celów produkcyjnych, technologicznych – jako surowca nie tworzącego ścieków.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1. zostanie uwzględniony jeżeli:

    a) dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej oraz zostanie potwierdzone przez odbiorcę usług w dokumentacji projektowej instalacji, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji miejskiej,

    b) oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia (której początek znajduje się za wodomierzem głównym) jest/zostanie wykonana sposób trwały – zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowej.

3. Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być instalowany jedynie w nieruchomościach, gdzie instalacja wodociągowa wyposażona jest w zawór antyskażeniowy w układzie:

    a) dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej

    b) dodatkowy wodomierz w układzie równoległym z wodomierzem głównym montowany za wodomierzem głównym jako wodomierz odliczający.

4. Odbiorca usług skład wniosek do KPWiK Sp z o.o. o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza ogrodowego dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (wzór wniosku – DT W-05 dostępny na stronie internetowej KPWiK Sp. z o.o.). Przy złożeniu ww. wniosku Odbiorca usług złoży uproszczoną dokumentację projektową montażu wodomierza ogrodowego – zawierającą rzut kondygnacji wraz z proponowanym schematem instalacji, wrysowaną lokalizacją wodomierza i określeniem typu wodomierza.

5. Na ww. wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza ogrodowego (dodatkowego) , KPWiK Sp. z o.o. wydaje w formie pisemnej uzgodnienie i informację techniczną zawierającą warunki montażu, odczytu oraz określenie okresu legalizacji wodomierza.

6. Wodomierz ogrodowy (dodatkowy) należy zamontować w poziomie. Wysokość montażu wodomierza nad posadzką – od 0,4 do 1,0 m.

7. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, może mieć miejsce po przedstawieniu przez odbiorcę usług dokumentacji technicznej powykonawczej budynku i instalacji wodociągowej stanowiących podstawę do dokonania uzgodnienia montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

8. Montaż wodomierza ogrodowego (dodatkowego) należy wykonać na instalacji wodociągowej wewnątrz budynku – bezpośrednio przed zaworem czerpalnym, z którego będzie pobierana woda. Pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz ogrodowy powinno zapewnić łatwość dostępu eksploatacyjnego. Temperatura minimalna w pomieszczeniu: 4o C.

9. Po wykonaniu, zabudowy zestawu wodomierzowego odbiorca usług zgłasza do KPWiK wodomierz do zaplombowania i odczytu wodomierza oraz sprawdzenia zgodności montażu z wydanymi warunkami technicznymi montażu (wzór wniosku: DT W-06 – dostępny na stronie internetowej KPWiK Sp. z o.o.)

10. KPWiK Sp. z o.o. dokonuje pierwszego odczytu wodomierza ogrodowego (dodatkowego) oraz zakłada plomby na zestawie wodomierzowym.

11. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji dla celów zamontowania wodomierza, jak również koszty miesięcznego abonamentu, napraw, okresowej wymiany i legalizacji wodomierza ogrodowego ( dodatkowego ) oraz koszt przyszłego zakupu nakładki radiowej na wodomierz ponosi odbiorca usług.

12. Odczytów wskazań wodomierza ogrodowego (dodatkowego) dokonuje KPWiK Sp. z o.o. w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.

13. W przypadku niesprawności wodomierza ogrodowego (dodatkowego), za okres niesprawności – do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, KPWiK Sp. z o.o. nie będzie miało możliwości odliczenia ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzonych ścieków

14. KPWiK Sp. z o.o. zmuszone będzie zawiesić rozliczanie wody bezpowrotnie użytej w przypadku:

    a) uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub kontrolnej,

    b) utraty cechy legalizacyjnej wodomierza ogrodowego (cecha legalizacyjna ważna jest przez 5 lat),

    c) odprowadzania wody pobieranej i zliczanej przez wodomierz ogrodowy (dodatkowy) do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Uwaga :

Niniejsze zasady nie odnoszą się do zaopatrzenia w wodę na cele nawadniania upraw, jak również dostawy wody dla przemysłu.

Załącznik :

Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza ogrodowego (dodatkowego)
– wniosek DT W – 05.
Wzór wniosku o odbiór oraz oplombowanie wodomierza ogrodowego (dodatkowego)
– wniosek DT W – 06.

Skip to content