Skip to content

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w KPWiK Sp. z o.o.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą rejestrową przy al. Pałacowej 1, 55-040 Kobierzyce.

Biuro Administratora jest zlokalizowane przy ul. Wrocławskiej 44, 55-040 Bielany Wrocławskie.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kpwik.com

 1. Przetwarzanie danych osobowych

KPWiK przetwarza dane osobowe:

 • Klientów – w celu świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, usług budowlanych z zakresu wod-kan, czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy, a także w celu rozpatrywania zgłoszeń, reklamacji czy ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania jest zawarta między stronami umowa, uzasadniony interes, wyrażona zgoda lub realizacja obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;
 • Kontrahentów – w celu realizacji zawartej umowy. Podstawą przetwarzania jest zawarta między stronami umowa, uzasadniony interes, wyrażona zgoda lub realizacja obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 1. Odbiorcy danych

KPWiK Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracuje, w szczególności podmiotom wspierającym procesy biznesowe (m.in. obsłudze IT, obsłudze prawnej, obsłudze wierzytelności, obsłudze pocztowej, obsłudze bankowej).

 1. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania i przenoszenia;
 2. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w RODO;
 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w zakresie w jakim Przedsiębiorca przetwarza dane na podstawie zgody), przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
 6. usunięcia danych w przypadkach określonych RODO;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Transfer i profilowanie danych osobowych

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, ani nie będą transferowane poza obszar EOG.

 

Skip to content