Skip to content

Biuletyn Informacji Publicznej

dane podstawowe bipSiedziba rejestrowa:
Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
Telefon: 71 344-03-55
E-mail: biuro@kpwik.com
NIP: 8961535516
Regon: 022186832
KRS: 0000469808
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 20 876 100,00 PLN
status prawny KPWiK Sp. z o.o. w Kobierzycach jest jednoosobową spółką Gminy Kobierzyce, utworzoną aktem notarialnym sporządzonym 28 maja 2013 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Ruskiej 3/4 przed notariuszem Wojciechem Kamińskim (repertorium A nr 43148/2013)
Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, KRS 0000469808
Spółce nadano numer statystyczny REGON 022186832
struktura organizacyjna Schemat organizacyjny do pobrania
przedmiot działalności Podstawowym celem działalności Spółki jest realizowanie zadań własnych Gminy Kobierzyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa. Działalność Spółki wg kodów PKD:PKD 36.00.Z: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
PKD 37.00.Z: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
PKD 42.21.Z: ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
PKD 43.22.Z: WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
PKD 68.20.Z: WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
PKD 77.39.Z: WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKD 71.12.Z: DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
tryb działania

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce (aktualny regulamin do pobrania po kliknięciu w zakładkę AKT PRAWNY)

Stawki za wodę i ścieki: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WR.RZT.70.203.2021 z dnia 18.05.2021 r.

Ponadto Spółka realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o przepisy, w tym między innymi:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

 

struktura własnościowa 100% akcji w Spółce posiada Gmina Kobierzyce, którą reprezentuje Wójt Gminy Kobierzyce
organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wójt Gminy Kobierzyce

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Rafał Krasicki

Zarząd

Konrad Żechałko
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

majątek spółki

Kapitał zakładowy KPWiK Sp. z o.o. w Kobierzycach wynosi:

20 876 100,00,00  zł

(słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych)

sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Biuro Obsługi Klienta, Kancelaria
ul. Wrocławska 44
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Telefon: 71 344-03-55
E-mail: biuro@kpwik.com

Zgłaszanie awarii wodociągowych: 602 618 154
Zgłaszanie awarii kanalizacji sanitarnej: 602 618 158

pouczenie nt. informacji nieudostępnionych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPWiK Sp. z o.o. lub w centralnym repozytorium, udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015.2058 z dnia 07.12.2015), na wniosek osoby zainteresowanej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez KPWiK Sp. z o.o. dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

zamówienia publiczne Przetargi KPWiK Sp. z o.o.
Skip to content