Skip to content

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kpwik.com

Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KPWIK.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  2. Niektóre dokumenty są w wersji .pdf, które nie mogą być czytane przez czytniki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada jedno wejście główne prowadzące od ulicy Wrocławskiej. Wejście przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przy budynku, nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Kobierzyckiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. składa się z parteru oraz pierwszego piętra. Na parterze po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta, Dział Techniczny. Wejście poprzedzone jest sekretariatem. Pomieszczenia znajdujące się na parterze przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe (biuro Zarządu, Dział Księgowości).

Budynek nie posiada windy. Osoba z niepełnosprawnością, dla której trudność stanowi poruszanie się po schodach, może zostać obsłużona przez pracownika przy stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się na parterze.
Do budynku oraz pomieszczeń Biura Obsługi Klienta znajdujących się na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content