Skip to content

Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce

ZARZĄDZENIE NR RINiŚ.0050.1.56.2021
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 30.03.2021 r.
w sprawie zasad wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na rozbudowę sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobierzyce.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 31 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), zarządza się co następuje:
§ 1

Zasady wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na rozbudowę sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobierzyce, określone zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia i będą realizowane z uwzględnieniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.
Wzór wniosku o zwrot części kosztów poniesionych na rozbudowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
Wzór umowy dotyczący zwrotu części kosztów poniesionych na planowaną rozbudowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
Wzór umowy dotyczący przejęcia przez Gminę wykonanej rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska.
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31 marca 2021 roku.
Z dniem 30 marca 2021 roku traci moc Zarządzenie NR RINiŚ.0050.1.10.2021 z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
Dla umów zawieranych przed dniem 31 marca 2021 roku zastosowanie mają regulacje dotychczasowe ujęte w Zarządzeniu nr RINiŚ.0050.1.10.2021.

Link do Zarządzenia Wójta Gminy Kobierzyce NR RINiŚ.0050.1.56.2021 wraz z załącznikami do pobrania – pliki .docx

https://ugk2.ugk.pl/Pi/Pi.nsf/7f123fb1bdde6004c1257439003a6720/191e0da9a2e28f7ec12586aa0031c06a?OpenDocument

Skip to content