Skip to content

Przyłączenie nieruchomości krok po kroku

INFORMACJA WSTĘPNA

 

Gmina Kobierzyce sukcesywnie – zgodnie z przyjętym wieloletnim planem  inwestycyjnym, zapewnia  budowę sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

 

Kierunki rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej są zgodne z  uchwalonym  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowymi planami  zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Art. 15 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

OBOWIĄZKI INWESTORA – PRZYSZŁEGO ODBIORCY USŁUG Zapewnić na własny koszt realizację projektu i budowy przyłączy do sieci zgodnie z art. 15 ust.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 

 

OPIS PROCEDURY

 

 

 

KROK 1

 

 

 

WYDANIE WSTĘPNEJ OCENY TECHNICZNEJ MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA WODY /ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

 

 

 

UWAGA!

W przypadku posiadanego już prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, można ominąć KROK 1 (wstępna informacja techniczna) i wystąpić o uzyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (KROK 2).

Zainteresowana osoba fizyczna lub prawna przed przystąpieniem do budowy nieruchomości może zasięgnąć informacji  – upewnić się, że dana działka budowlana, na której planuje budowę, znajduje się w zasięgu przebiegu istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz, że możliwe będzie przyłączenie budowanej nieruchomości do sieci. W tym celu powinna złożyć „Wniosek o wydanie oceny technicznej możliwości doprowadzenia wody
i odprowadzenia ścieków”
 wzór wniosku – druk DT W-01 ) – dostępny jest na stronie internetowej lub w biurze KPWiK Sp. z o.o.

 

Do wypełnionego wniosku DT W-01 należy dołączyć:

 • plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości/działki budowlanej,
 • opcjonalnie do uzyskania oceny technicznej możliwości doprowadzenia wody/odprowadzenia ścieków można upoważnić Projektanta, wtedy należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.

Mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wstępną ocenę technicznej możliwości doprowadzenia wody i /lub odbioru ścieków  w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może uzyskać każdy zainteresowany.

Należy jednak pamiętać, że wstępna informacja techniczna nie może być podstawą do:

 •         projektowania i budowy  przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych;
 •         uzyskania uzgodnień w ZUDP i KPWiK Sp. z o.o.

 

Czas realizacji: 30 dni od daty wpłynięcia Wniosku DT W-01 do Biura KPWiK

 

 

 

KROK 2

 

 

 

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ KPWiK

 

 

 

Zainteresowana osoba fizyczna lub prawna, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, składa:

 • A)      „Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku jednorodzinnego do sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej” (Wzór wniosku – Druk DT W-02a) dla właścicieli budynków jednorodzinnych,

albo

 • B)      „Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej” (Wzór wniosku – Druk DT W-02b) dla właścicieli budynków wielorodzinnych, budynków gospodarczych, handlowych, przemysłowych i innych.

 

UWAGA

O wydanie warunków technicznych może wystąpić jedynie osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1.        budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego budynku/obiektu;
 2.        rozbudowa istniejącego budynku/obiektu
 3.        zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku/obiektu;

 

Warunki techniczne przyłączenia opisują techniczne i formalne możliwości przyłączenia danej nieruchomości do sieci wodociągowej  i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym m.in. wskazują najbliższe możliwe miejsce włączenia, parametry techniczne tego miejsca, warunki jakie powinny zostać spełnione, by możliwe było zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy, a następnie zawarcie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 1.        kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 dla domów jednorodzinnych 1:1000 dla większych obiektów, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji,
 2.        koncepcję zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla nieruchomości, których na których planowana jest budowa kilku obiektów,
 3.        Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 4.        opcjonalnie można upoważnić Projektanta, lub inną osobę fizyczną lub prawną, wtedy należy również dołączyć pełnomocnictwo.

 

Mapę zasadniczą  można uzyskać w Powiatowym Zakładzie Katastralnym na ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu – www.kataster.wroc.pl

 

Termin wydania warunków technicznych wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Warunki przyłączenia ważne są 2 lata. W tym czasie należy wykonać i złożyć do KPWiK projekt przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej (szczegółowe informacje w zostały opisane KROKU 3 )

 

Warunki odbiera się w KPWiK  osobiście lub przez upoważnioną osobę, potwierdzając odbiór na piśmie, albo Pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 

KROK 3

 

 

WYKONANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACJI SANITARNEJ

 

 

 

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej, należy zlecić (opracować) projekt techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej uprawnionemu Projektantowi – posiadającemu uprawnienia budowlane do projektowania sieci sanitarnych. Projekt należy złożyć w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia do KPWiK  – w okresie do 2 lat od dnia wydania Warunków Technicznych.

 

 

 

KROK 4

 

 

 

UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ

 

 

 

Osoba fizyczna lub prawna, składa do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,  –  załączając „Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej”  (Wzór wniosku – Druk DT W-03  – dostępny na stronie internetowej KPWiK).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • a.       wydane przez KPWiK Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej,
 • b.       projekt przyłącza wodociągowego i/lub  przyłącza kanalizacji sanitarnej (2 egzemplarze), zawierający m.in. opis techniczny i niezbędne rysunki techniczne, w tym projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych lub mapie zasadniczej,
 • c.       potwierdzenie uprawnień Projektanta  – zakresie projektowania instalacji sanitarnych,
 • d.       pisemne zgody właścicieli terenów (jeżeli przez teren sąsiednich prywatnych działek  przebiega trasa przyłącza),  w tym m.in. zgodę właściwego zarządcy drogi, jeżeli przyłącze przebiega przez pas drogowy (decyzja na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) , link.
 • e.       upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika.

 

Uzgodnienie projektu przez KPWiK Sp. z o.o. ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania projektu z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Termin uzgodnienia projektu wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

 

Uzgodniony projekt odbiera się w KPWiK osobiście lub przez upoważnioną osobę, potwierdzając odbiór
na piśmie albo Pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 

 

 

KROK 5

 

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ

 

 

Osoba fizyczna lub prawna, po otrzymaniu uzgodnienia projektu technicznego, może przystąpić do budowy przyłącza. W tym celu należy zlecić wykonanie przyłącza firmom wykonawczym, które wykonają wykop i ułożenie przyłącza zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

 

UWAGA

KPWiK nie świadczy usług wykonywania przyłączy.

KPWiK dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.

 

Wykonanie pod nadzorem Przedstawiciela KPWiK włączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobierzyce”) jest wykonywana i finansowana w całości przez Inwestora.

Także zakup niezbędnej armatury i osprzętu leży po stronie INWESTORA.

 

Ułożone w wykopie przyłącze, należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym (wraz z odkrytym miejscem włączenia) oraz posiadając szkic geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przez geodetę zgodności ułożenia rurociągów z uzgodnioną dokumentacją projektową przyłącza.

 

 

 

KROK 6

 

 

 

ZŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIAGOWĄ
I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ

 

 

 

W biurze KPWiK należy dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej składając w tym celu „Wniosek o odbiór włączenia do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej, zamontowanie wodomierza głównego
Wzór wniosku – Druk DT W – 04    dostępny jest na stronie internetowej KPWiK –  wniosek można również  pobrać  i  wypełnić na miejscu w biurze KPWiK  Sp. z o.o.).

Zgłoszenie odbioru przyłącza z istniejącą siecią należy wykonać po wykonaniu przyłącza poprzez złożenie wniosku DT W-04.

 

Wykonanie odbioru przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej przez KPWiK ma na celu trwałe zagwarantowanie szczelności sieci oraz sprawdzenie zgodności wybudowanego przyłącza z wcześniej uzgodnionym projektem, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Odbiory wybudowanych przyłączy i wpięcia do istniejącej sieci realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

UWAGA!

Prosimy pamiętać, aby nie zasypywać ułożonego w wykopie przyłącza przed odbiorem przez Przedstawiciela KPWiK.

Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej DT W-04 należy złożyć po wykonaniu przyłączy w stanie odkrytym oraz posiadając szkic geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przez geodetę zgodności ułożenia przyłączy z uzgodnioną dokumentacją projektową przyłączy przez KPWiK.

 

Po dokonaniu pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej (w stanie odkrytym i bez uwag) Wykonawca może przystąpić do jego zasypania.

 

UWAGA:

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne, Inwestor powinien dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przyłączy(a). Jeden egzemplarz inwentaryzacji (szkic geodezyjny powykonawczy) należy dostarczyć do KPWiK Sp. z o.o. – w celu wypisania protokołu zakończenia robót (protokół podpisuje Inwestor, Wykonawca, przedstawiciele Spółki), co formalnie kończy budowę przyłączy i proces podłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do 90 dni od dokonania odbioru przyłącza należy dostarczyć do KPWiK – mapę geodezyjną powykonawczą.

 

KROK 7

 

 

PODPISANIE UMOWY O DOSTWĘ W WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

 

Tuż po wykonaniu przyłącza, Inwestor przyłącza powinien złożyć w biurze KPWiK  wypełniony wniosek:  „Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub i  odbiór ścieków sanitarnych (wzór wniosku – BOK W -01 dostępny jest na stronie internetowej KPWiK –  wniosek można również  pobrać  i  wypełnić na miejscu w biurze KPWiK). Do wniosku należy załączyć  Protokół zakończenia robót i  odbioru wpięcia do sieci.

 

 

Po złożeniu wniosku o zawarcie ww. umowy – w przypadku przyłącza wodociągowego KPWiK dostarcza, montuje wodomierz główny na przygotowanej uprzednio konsoli, wodomierzowej i zakłada plomby.

 

Uwaga

Wodomierze główne nieodpłatnie dostarcza, montuje i plombuje KPWiK.

Koszt okresowej legalizacji wodomierza głównego również ponosi KPWiK.

Skip to content