Skip to content

Kanalizacja

SYSTEM ODBIORU ŚCIEKÓW

Ze względu na istnienie w gminie dwóch rejonów zrzutu ścieków z odrębną infrastrukturą, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) są wyznaczone dwie aglomeracje.

Aglomeracja Wrocław – ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu,

Aglomeracja Kobierzyce – ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim.

Ścieki z Bielan Wrocławskich, Tyńca Małego, Domasławia, Ślęzy oraz z miejscowości Biskupice Podgórne odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej  w rondzie „Bitwy Warszawskiej 1920” przy skrzyżowaniu ul. Czekoladowej i Trasy Przemysłowej, a następnie do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu.

Stopień skanalizowania Gminy stale rośnie (długość całkowita wynosi 183,8 km – dane na dzień 31.12.2020). W latach 2019-2021 wybudowano: 35651 mb sieci grawitacyjnej, 24813 mb rurociągów tłocznych, 28 pompowni ścieków w miejscowościach: Pełczyce, Kuklice, Magnice, Księginice, Chrzanów, Racławice, Żerniki, Krzyżowice, Małuszów, Nowiny, Bąki.

Do tej pory nie skanalizowane są tylko 4 miejscowości: Tyniec nad Ślęzą, Pustków Wilczkowski, Budziszów, Szczepankowice, w których realizację kanalizacji planuje się w najbliższych latach.

 

POMPOWNIE ŚCIEKÓW

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci wykorzystywanym do  transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej. Przetłaczają one ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Niezawodność pracy systemów pompowych wpływa na sprawność całego systemu ściekowego.

KPWiK posiada aktualnie w eksploatacji 94 pompownie ścieków sanitarnych. Pompownie powstawały w różnych okresach czasu. 28 pompowni jest całkowicie nowych i zostały wykonane w ramach realizacji kontraktu związanego ze skanalizowaniem środkowej części Gminy Kobierzyce.

24 pompownie powstały w latach 2012-2013. Pompownie te znajdują się w południowej części gminy i obsługują zlewnię oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim.

KPWiK prowadzi systematycznie proces modernizacji i remontu wszystkich pozostałych pompowni. Podczas 5 lat eksploatacji dokonaliśmy 17 kompleksowych remontów pompowni, które powstały najwcześniej i wymagały remontów.

Wszystkie nasze pompownie włączone są do centralnego systemu monitoringu, który pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek  stanów awaryjnych ale również ich  zapobieganiu.

 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Aktualnie na terenie Gminy Kobierzyce działają dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim. Od roku 2016 system oczyszczania ścieków podlega gruntownej przebudowie i modernizacji. W 2018 roku oddano do eksploatacji nową oczyszczalnię ścieków w Kobierzycach. To w chwili obecnej nowoczesny obiekt zrealizowany w technologii czterofazowego osadu czynnego, który efektywnie i skutecznie oczyszcza ścieki dopływające do oczyszczalni ale również posiada rezerwę na przyjęcie ścieków pochodzących z obszarów, na których w latach 2019-2021 trwała budowa sieci kanalizacyjnej (11 miejscowości środkowej części Gminy). Nowa oczyszczalnia wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, nowoczesne urządzenia oraz posiada system monitoringu technologicznego. Przy realizacji oczyszczalni uwzględniono potrzebę optymalizacji kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz pozostałych kosztów eksploatacyjnych.

Oczyszczalnia została zaprojektowana na docelową przepustowość:

Qśrd = 1400 m3/d

Qdmax = 2100 m3/d

Qhśr = 88 m3/h

Qhmax = 168 m3/h

RLM = 9633mk.

W nowym obiekcie KPWiK planuje się dodatkowo realizację kolejnych zadań inwestycyjnych. Na szczególne uwagę zasługuje instalacja do odbioru i utylizacji osadów z czyszczenia kanalizacji.

Ponadto UGK  kontynuuje prace przy bardzo ważnym zadaniu polegającym na likwidacji OŚ Pustków Żurawski wraz z  jej przebudową na przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i przerzut ścieków do OŚ Kobierzyce (planowany termin zakończenia – 05.2022).

Skip to content