Skip to content

Historia

Istnienie naszego Przedsiębiorstwa datuje się od 28.05.2013 r. tzn. od kiedy Gmina Kobierzyce zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Założycielem i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Kobierzyce. Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000133275. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 17 601 800,00 zł. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.

Z uwagi na to, że w ówczesnym czasie na mocy obowiązującej umowy do 31.04.2016 r. operatorem całej infrastruktury wod.-kan. na terenie gminy był podmiot zewnętrzny, Spółka fizycznie nie rozpoczęła działalności. Jako datę rozpoczęcia faktycznej działalności Przedsiębiorstwa należy uznać dzień 01.08.2015 r. kiedy nowo powołane władze Spółki rozpoczęły proces organizacji i przygotowania firmy do przejęcia całej eksploatacji sieci wod.-kan. wraz z towarzyszącą infrastrukturą od 01.04.2016 r.

W dniu 29.12.2015 r. decyzją nr RINiŚ.ZZWOŚ-0001/2015 wydaną przez Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika udzielono Spółce zezwolenia: na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kobierzyce na czas nieoznaczony począwszy od 01.04.2016 r.

Skip to content