Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac remontowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce (drugie postępowanie w 2021 roku)

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac remontowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce (drugie postępowanie w 2021 roku)

3. W postępowaniu złożono dwie oferty i zawarto umowę z dwoma Wykonawcami:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa netto [zł]
1 TECH-KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski (lider konsorcjum)

 

Gać 71c, 55-200 Oława

619.880,00
2 UNIMARK Sp. z o.o.

 

ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice

719.223,00