Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowej, naprawie i wymianie armatury oraz hydrantów na terenie Gminy Kobierzyce

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowej, naprawie i wymianie armatury oraz hydrantów na terenie Gminy Kobierzyce

3. W postępowaniu złożono trzy oferty i zawarto umowę z trzema Wykonawcami:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa netto [zł]

1

MADOR Dorota Roman

ul. Zabrodzka 10/1, Wrocław

1.927.584,00

2

JSM – Instalacje sp. z o.o.

ul. Wrocławska 52, Bielany Wrocławskie

1.948.910,00

3

PEBUD sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 6/18, Wrocław

1.913.089,00