Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury wodociągowej w Gminie Kobierzyce (spięcia sieci)

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury wodociągowej w Gminie Kobierzyce (spięcia sieci)

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:

Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy sc., ul. Smoluchowskiego 56/8, Wrocław, z ceną netto 110.000,00 zł (Zadanie 1) i 96.500,00 zł (Zadanie 2)

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.