Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Kobierzycach (budynek biurowy i techniczny) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Kobierzycach (budynek biurowy i techniczny) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:

TAKENAKA GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 15/4 z ceną netto: 499.000,00 zł

Była to jedyna oferta złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania.