Odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z OŚ Kobierzyce i OŚ Pustków Żurawski

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z OŚ Kobierzyce i OŚ Pustków Żurawski

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: GEOTRANS SA z ceną netto: 134.400,00 zł;

4. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu:

Lp.Wykonawca

Cena netto [zł]

1GEOTRANS SA., ul. Marcelińska 92, Poznań

134.400,00

2SUEZ Zachód sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, Wrocław

142.428,00