Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z OŚ Kobierzyce i OŚ Pustków Żurawski

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z OŚ Kobierzyce i OŚ Pustków Żurawski

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:

GEOTRANS S.A., ul. Zwycięska 20A/303, Wrocław, z ceną netto 240.800,00 zł

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.