Dostawa pojazdu z zabudową, frezami i kamerą do inspekcji sieci kanalizacyjnej

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Dostawę pojazdu z zabudową, frezami i kamerą do inspekcji sieci kanalizacyjnej

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:

TECH-KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski, Gać 71 C, 55-200 Oława, z ceną netto: 1.632.671,20 zł.

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.