Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

1. Zamawiający: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., siedziba rejestrowa: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 8961535516

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:

AMIC Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa, z ceną netto 221.276,10 zł

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.