RENOWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

      Sieci kanalizacyjne budowane kilkadziesiąt lat temu tracą swoje właściwości a przede wszystkim szczelność. Materiały, z których są zbudowane kanały, starzeją się. Sedymentacja osadów ściekowych powoduje zmniejszenie przekroju kanału oraz ograniczenie wydajności hydraulicznej sieci. Uszkodzenia kanałów wymagają podjęcia działań rehabilitacyjnych. Celem renowacji jest uszczelnienie sieci, minimalizacja infiltracji wód gruntowych do kanału oraz eksfiltracji ścieków mogące wywołać skażenie środowiska naturalnego, zapewnienie odpowiedniej wydajności hydraulicznej kanałów. Są różne sposoby przywracania sprawności starzejącym się systemom kanalizacyjnym. Możliwa jest wymiana przewodu lub jego renowacja. W takcie remontów i renowacji wykorzystywane są technologie wymagające wykonania wykopów oraz technologie bezwykopowe. Technologie bezwykopowe najczęściej stosuje się w centrach miast, gdzie zamknięcie ruchu drogowego, spowodowane renowacją, wywojuje paraliż komunikacyjny. Dodatkowo koszty remontu wykonywanego metodą wykopu otwartego są w  tych warunkach wyższe od kosztów renowacji metodami bezwykopowymi.

PODJĘTE DZIAŁANIA

        Na przestrzeni ostatnich pięciu lat KPWIK przeprowadziło wiele remontów istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Dobór metody remontowej jest uzależniony od kilku czynników, z których najistotniejszym jest stan techniczny kanału. Dzięki posiadaniu odpowiedniego zaplecza sprzętowego, KPWiK samodzielnie przeprowadza oględziny sieci za pomocą specjalistycznych kamer inspekcyjnych. Inspekcja poprzedzona jest dokładnym czyszczeniem kolektorów metodą hydrodynamiczną (WUKO).

Badania kanalizacji techniką video umożliwia przede wszystkim stwierdzenie występowania wad i nieprawidłowości takich jak zaleganie osadów dennych, przerosty korzeni drzew do wnętrza kanału, rozsunięcie złączy rur, występowanie nieprawidłowego spadku podłużnego, nieprawidłowe podłączenia przykanalików do kanału, występowanie zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanału.

Jedną ze stosowanych metod remontowych jest renowacja bezwykopowa. Zastosowana technologia remontu przedmiotowych urządzeń została wybrana z uwagi na:

  • potrzebę utrzymania ciągłości odbioru ścieków,
  • niższe koszty realizacji w porównaniu z metodami wymagającymi wykonania wykopów
  • stopień skomplikowania, czasochłonność oraz umiejscowienie kanałów.

Od roku 2016, a więc od momentu rozpoczęcia działalności przez KPWiK,  wykonaliśmy: remont/ renowację kilkuset studni kanalizacyjnych, wykonaliśmy kilkadziesiąt pakerów, przeprowadziliśmy renowację kilkuset metrów kanalizacji.

Poniżej przedstawiamy kilka szczegółów dotyczących podjętych zabiegów remontowych oraz zdjęcia i filmy z naszych prac.

OPIS PODJĘTYCH METOD RENOWACJI

PAKER – Metoda renowacji krótkim rękawem “Paker” polega na osadzeniu w miejscu uszkodzenia za pomocą pakera odpowiedniej tkaniny zbrojonej włóknem szklanym, nasączonej żywicą. Efektem końcowym jest utwardzona na całym obwodzie naprawianego kanału powłoka, szczelnie przylegająca, zakotwiczona w konstrukcji kanału poprzez przenikający do pęknięć i nieszczelności nadmiar żywicy. Powłoka w miejscu naprawy wzmacnia starą konstrukcję kanału, uszczelnia miejsca eks-infiltracji posiada wysoką odporność antykorozyjną i chemoodporność. Naprawy punktowe wykonuje się najczęściej w miejscach niewielkich uszkodzeń rur kanalizacyjnych wywołanych czynnikami mechanicznymi lub uszkodzeń wywołanych przez przerastające korzenie.

Renowacje ww. rurociągów wykonano metodą rękawów CIPP  – ang. Cured In Place Pipe – rur utwardzanych na miejscu polegają na formowaniu wewnątrz istniejącego przewodu nowej utwardzonej powłoki. Wydajność tej technologii pozwala na efektywną renowację długich odcinków uszkodzonych i nieszczelnych przewodów o średnicach od 200 do 3000 mm. Metoda przeznaczona jest do bezwykopowej renowacji rurociągów wykonanych z rur: kamionkowych, betonowych, żelbetowych, żeliwnych, stalowych lub z tworzyw sztucznych.  W metodzie tej do kanału wprowadza się elastyczny rękaw, który po uformowaniu i podgrzaniu utwardza się i przywiera do ścina rury przewodowej dopasowując się do jej kształtu. Utwardzona powierzchnia pełni funkcję zastępczego kanału i zapobiega infiltracji wód oraz eksfiltracji ścieków powodując jednocześnie zwiększenie nośności kanału.

STUDNIE – Specjalnie przygotowany pojazd umożliwia wykonywanie automatycznego czyszczenia kanalizacji przy użyciu wysokiego ciśnienia dochodzącego do 350 bar, które pozwala na odpowiednie przygotowanie podłoża studni betonowych do prac tynkarskich.

Po dokładnym wymyciu ścian studni otrzymujemy idealnie czystą powierzchnię betonu o twardej strukturze, która pozwala na przeprowadzenie renowacji studni kanalizacyjnych poprzez nałożenie zapraw tynkarskich siarczanoodpornych. Zaprawa tynkarska nakładana jest automatycznie rozrzutnikiem, który ustawiony jest w osi studni i dokonuje natrysku zaprawy siarczanoodpornej na ściany studni.

Końcowym etapem renowacji studni kanalizacyjnych jest wykonanie reprofilacji kinet i spoczników oraz zamontowanie nowych stopni złazowych powlekanych PVC. Ostatnim etapem robót jest wykonanie inspekcji powykonawczej studni z nagraniem płyty DVD.

Studnia RENOWACJA