KPWIK przeprowadza kontrole

Szanowni Mieszkańcy,

KPWiK rozpoczęło sprawdzanie, które nieruchomości zostały przyłączone do sieci kanalizacyjnej a nie zgłosiły tego faktu do naszego Przedsiębiorstwa. W szczególności akcją objęte są następujące miejscowości:

Kuklice, Pełczyce, Nowiny, Małuszów, Magnice, Chrzanów, Krzyżowice, Racławice Wielkie, Żerniki Małe, Księginice, Bąki.

Mieszkańcy, którzy wybudowali przyłącza kanalizacyjne, a do tej pory ich nie zgłosili do KPWiK, wzywani są do niezwłocznego złożenia wniosku i wymaganych dokumentów o odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego i zawarcia umowy na odbiór ścieków.

W przypadku ujawnienia braku zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków KPWiK Sp. z o.o. podejmie dalsze kroki prawne i faktyczne w sprawie, w tym skieruje sprawę na drogę sądową oraz rozpocznie procedurę zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy, usługi w zakresie odprowadzania ścieków świadczone są na podstawie pisemnej umowy łączącej przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego z osobą, która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Brak zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków przy jednoczesnym otrzymywaniu świadczenia odprowadzania ścieków, stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy art. 8 ust. 1 pkt 4 nielegalne odprowadzanie ścieków, zagrożony karą grzywny do 10 000 zł. lub ograniczenia wolności przewidzianą w art. 28 ww. Ustawy, oraz stanowi podstawę do zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.